Ochrana osobných údajov


Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je triha s. r. o., Bzovícka 26, 851 07 Bratislava, IČO: 46 473 831, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.78050/B

Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 • Základné údaje, ktorými sú vaše menopriezvisko, adresa bydliska, alebo pracoviska
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa, alebo kontakt na pracovisko
 • Informácie o využívaní našich služieb a produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
 • Ak ste návštevníkmi našej webovej, alebo fanúšikovskej stránky, spracúvame aj elektronické údaje, ktorým sú meno, email, názov vášho profilu, IP adresa, alebo cookies. Tieto údaje však spracúvame pre štatistické účely, a nie pre identifikáciu vašej osoby.

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy

Pre účel evidencie zákazníkov a objednávok spracúvame vaše kontaktné údaje, ktorá nám poskytnete pri úvodnej komunikácii a to na základe Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec b) plnenie zmluvy, alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy a vy ako dotknutá osoba ste zmluvnou stranou. Vaše údaje budeme spracúvať počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.

Pre účely vedenia účtovníctva, evidencie pošty či vybavovania reklamácií spracúvame osobné údaje na základe Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec C) zákonná povinnosť. Doba spracúvania je daná jednotlivými legislatívnymi predpismi.

Ak ste fanúšikom našej stránky na sociálne sieti, spracúvame vaše údaje uvedené vo vašom profile, alebo vaše príspevky tak ako nám to umožňujú pravidlá sociálne siete. Základom je váš súhlas podľa Nariadenie GDPR čl. 6 odstavec a), ktorý ste nám poskytli prostredníctvom sociálnej siete.

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame s pomocou našich zmluvných partnerov, ktorý vaše osobné údaje chránia zodpovedajúcim spôsobom a nevyužú ich na žiadny iný účel, ako na ten, na ktorý ste nám údaje poskytli. Naši sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu.
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti ktoré vám doručujú objednaný tovar.
 • Online služby a sociálne siete.

Vaše Práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo pomocou kontaktného  formulára. Žiadosť nemá predpísanú formu, jasne v nej uveďte o čo žiadate, prípadne uveďte dôvod a doplňujúci informácie pre lepšie vybavenie vašej žiadosti.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kontaktné informácie

triha s. r. o.

Bzovícka 26, 851 07 Bratislava

E-mail: info@triha.sk, tel.: +421 908 754 784

Top